Aankondiging van een opdracht

raamovereenkomst levering onderhoudsproducten SGKSO Boom Bornem Puurs

Milieuvriendelijke onderhoudsproducten en onderhoudsmaterialen.
Dit bestek omvat de levering van milieuvriendelijke onderhoudsproducten en onderhoudsmaterialen die dagelijks en periodiek kunnen ingezet worden en kunnen instaan voor alle basisbehoeften inzake schoonmaak. De inschrijver dient verplicht milieuvriendelijke producten aan te bieden die passen binnen een praktisch, economisch en efficiënt gebruik en verbruik. Enkel indien er geen milieuvriendelijk product op de markt aanwezig is, mag een alternatief voorgesteld worden.
De aangekochte milieuvriendelijke onderhoudsproducten en onderhoudsmaterialen zullen gebruikt worden voor het onderhoud van alle gebouwen van de instellingen die ressorteren onder de SGKSO Boom-Bornem-Puurs. Zie bijlage E - Overzicht instellingen SGKSO Boom-Bornem-Puurs
Bijkomende leveringsplaatsen zijn altijd mogelijk.
Duur van de opdracht: er wordt een overeenkomst afgesloten voor 4 jaar. De overeenkomst treedt in werking vanaf het moment van gunning. De overeenkomst is jaarlijks opzegbaar per aangetekend schrijven, mits naleving van een opzegtermijn van drie maanden.
Specifieke producten die tijdens de duur van het contract niet door de inschrijver geleverd kunnen worden (producten die geen deel uitmaken van hun productassortiment) kunnen elders aangekocht worden.
Naast de producten en materialen opgesomd in de inventaris kunnen ook alle andere artikelen uit de catalogus van inschrijver voorwerp uitmaken van deze overeenkomst. De inschrijver dient hiervoor een procentuele korting aan te bieden op de catalogusprijs. Zie I.10 gunningscriteria.

Publicatiedatum
07-07-2015
Deadline
25-08-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
39800000 - Producten voor schoonmaken en poetsen
33760000 - Toiletpapier, zakdoekjes, handdoeken en servetten
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
SGKSO Boom Bornem Puurs
Postadres
Bassinstraat 15, 2850 Boom, BE
Contactpunt(en)
De heer Lucien Van Zwynsvoorde

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Naar schatting wordt op jaarbasis ongeveer voor ongeveer 120.000 euro excl. BTW aan onderhoudsproducten, -materialen en papierwaren door de scholengemeenschap aangekocht. Let wel deze bedragen zijn louter indicatief en verbinden de aanbestedende overheid niet.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

Bankverklaring verplicht toe te voegen aan offerte.

Vakbekwaamheid

* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

Eventuele minimumeisen:

Minimaal 5 referenties van vergelijkbare grootte.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1597 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!