Aankondiging van een opdracht

Levering van geneesmiddelen en aanverwante artikelen en verstrekken van apotheekdiensten

De opdracht is een opdracht voor het leveren van geneesmiddelen en aanverwante artikelen en het verstrekken van apotheekdiensten en farmaceutische zorg ten behoeve van de residenten van de woonzorgcentra, van de kinderopvangcentra en van de diensten van het OCMW Leuven en de verzelfstandigde entiteiten
Het gaat om een gemengde opdracht leveringen/diensten die wordt gekwalificeerd als een opdracht van leveringen.
De te verlenen diensten en leveringen vallen onder volgende CPV codes:
85149000-5 Apotheekdiensten (categorie B 25, CPC code 9319)
33600000-6 Farmaceutische producten
33700000-7 Producten voor persoonlijke verzorging
33900000-9 Uitrusting en benodigdheden voor postmortaal en mortuariumgebruik
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: zie technische bekwaamheid: vereiste erkenningsattesten.

Publicatiedatum
18-09-2015
Deadline
03-11-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
85149000 - Apotheekdiensten
33600000 - Farmaceutische producten
33700000 - Producten voor persoonlijke verzorging
33900000 - Uitrusting en benodigdheden voor postmortaal en mortuariumgebruik
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Leuven
Postadres
Andreas Vesaliusstraat 47, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Christiane Klewais

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

zie bepalingen bestek

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Door het indienen van een kandidaatstelling verklaart de inschrijver zich niet in één van onderstaande uitsluitingsgevallen te bevinden.
- niet veroordeeld zijn voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening zijn;
- geen aangifte van faillissement gedaan hebben of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig hebben;
- niet veroordeeld zijn geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout begaan hebben;
- in orde zijn met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde zijn met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig hebben gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen
De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken.
Daartoe zal de aanbestedende overheid de inlichtingen of documenten, die zij kosteloos via elektronische middelen bij de gegevensbeheerder kan bekomen, opvragen.
Gelieve de onderstaande attesten reeds bij de offerte te voegen:
- een recent uittreksel uit het strafregister op naam van de firma/vennootschap (max. 6 maanden oud), op te vragen bij het Centraal Strafregister (faxnummer +32 2 552 27 82 of per e-mail via cjc-csr@just.fgov.be)
De inschrijver, gevestigd in een ander land, moet gelijkwaardige documenten, uitgereikt door de bevoegde overheid van zijn land, indienen, waaruit blijkt dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevindt, zoals hierboven beschreven.
Indien in een bepaald land voor één of meer van de gevraagde documenten geen gelijkwaardig document wordt uitgereikt, dan kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene vóór een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van herkomst.
De inschrijver die op het ogenblik van de gunning niet meer aan de gestelde voorwaarden voldoet kan worden uitgesloten.
Wanneer de kandidaatstelling uitgaat van een consortium, moeten de verschillende leden van het consortium samen aan deze selectievoorwaarden voldoen, met dien verstande dat de uitsluiting van een lid van het consortium aanleiding kan geven tot uitsluiting van het gehele consortium.
De kandidaten zijn verplicht – op straffe van niet selectie – te antwoorden op alle vragen of alle toelichting en documenten te verstrekken die de aanbestedende dienst zou vragen teneinde na te gaan of de kandidaat zich niet in een situatie van uitsluiting bevindt.

Economische en financiële draagkracht

Als bewijs van de economische en financiële bekwaamheid moet de inschrijver volgende inlichtingen en documenten bij zijn offerte voegen:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011. De inschrijver voegt het door de bank ingevulde en ondertekende attest, Bijlage D, aan zijn offerte toe.
2. De jaarrekeningen van de laatste drie beschikbare boekjaren. Uit de jaarrekeningen moet de totale omzet, het bedrag van de inkopen en de winst na belasting blijken. Zo niet moet dit door de inschrijver afzonderlijk worden opgegeven;
3. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
De inschrijver dient, indien hij hierover beschikt, het laatste jaarverslag van de firma toe te voegen aan zijn kandidatuur.
4. De totale omzet op jaarbasis moet gemiddeld over de drie laatste beschikbare boekjaren minstens EUR 1.000.000,00 bedragen.
5. Een attest waarin de inschrijver bewijst dat hij verzekerd is voor zijn personeel en schade eventueel toegebracht aan de opdrachtgever en aan derden (burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallenverzekering) en voor beroepsrisico’s

Eventuele minimumeisen:

? Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011. De inschrijver voegt het door de bank ingevulde en ondertekende attest, Bijlage B, aan zijn offerte toe.
? De totale omzet op jaarbasis moet gemiddeld over de drie laatste beschikbare boekjaren minstens EUR 1.000.000,00 bedragen.

Vakbekwaamheid

Als bewijs van de technische bekwaamheid moet de inschrijver volgende inlichtingen en documenten bij zijn aanvraag tot deelneming voegen:
1. De kandidaat moet aantonen te beschikken over de kennis en over de ervaring in de ondersteuning en de begeleiding van woonzorgcentra op het vlak van farmaceutische zorg en in de distributie van geneesmiddelen in deze sector.
2. De kandidaat moet referenties toevoegen:
? een lijst met de voornaamste zo vergelijkbaar mogelijke diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaren, met een inhoudelijke beschrijving van de opdracht, met vermelding van het bedrag op jaarbasis, van de uitvoeringsperiode en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij waren bestemd, met vermelding van de contactpersoon
? minimaal twee certificaten van goede uitvoering afgeleverd door de opdrachtgevers van de voormelde referenties en ondertekend door de bevoegde personen binnen die publiek- of privaatrechtelijke instanties, conform bijlage E:
• hiervan moet minstens één referentie uit de rustoordsector zijn aangaande een opdracht waarbij de geneesmiddelen herverpakt werden door de inschrijver en door hem afgeleverd werd op afdelingsniveau, in multidosissen per slikmoment via een geautomatiseerd bestel- en opvolgsysteem met koppeling van de software van de dienstverlener aan de software van de opdrachtgever gestaafd door een certificaat van goede uitvoering.
3. De kandidaat moet een voorstelling en uitgebreide beschrijving van het bedrijf toevoegen:
? historiek, positie op de Belgische en eventueel Europese markt,
? beschrijving van de installaties, de technische uitrusting evenals de software voor het opvolgen van attesten en medicatievoorraden waarover de dienstverlener zal beschikken voor de uitvoering van de opdracht;
? de inschrijver toont aan te beschikken over een medicatierobot met fotocontrolesysteem , ofwel een samenwerkingsovereenkomst te hebben met een bedrijf dat over een medicatierobot met fotocontrolesysteem beschikt
? beschrijving van het wagenpark en van de logistiek voor de distributie van de geneesmiddelen;
? het aantal en de kwalificaties van het personeel;
? maatregelen om de kwaliteit en de zekerheid van bevoorrading te waarborgen;
? opgave van de naam en kopie van het diploma van de apotheker en zijn plaatsvervanger, verantwoordelijk voor de leveringen aan het OCMW;
? de vereiste erkenningsattesten voorleggen, waaruit blijkt dat hij geneesmiddelen en farmaceutische producten mag leveren in een derdenbetalersregeling en een erkenning heeft voor kleine bandagisterie
? eventuele erkenningen en eventuele certificaten opgesteld door erkende officiële diensten en door instituten voor kwaliteitscontrole (zoals ISO-certificaat of gelijkwaardig): deze zijn niet verplicht, maar kunnen bijdragen tot een positieve beoordeling van de technische bekwaamheid
De leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde hebben het recht, eventueel vergezeld van andere deskundigen, ter plaatse in de onderneming en in de vestiging of het bedrijf, zich van de financiële en technische bekwaamheid te komen vergewissen. Eventuele reis- en verblijfskosten voor een buitenlands bezoek, vallen ten laste van de inschrijver.

Eventuele minimumeisen:

? de inschrijver toont aan te beschikken over een medicatierobot met fotocontrolesysteem , ofwel een samenwerkingsovereenkomst te hebben met een bedrijf dat over een medicatierobot met fotocontrolesysteem beschikt
? minimaal twee certificaten van goede uitvoering afgeleverd door de opdrachtgevers van de voormelde referenties en ondertekend door de bevoegde personen binnen die publiek- of privaatrechtelijke instanties:
• hiervan moet minstens één referentie uit de rustoordsector zijn aangaande een opdracht waarbij de geneesmiddelen herverpakt werden door de inschrijver en door hem afgeleverd werd op afdelingsniveau, in multidosissen per slikmoment via een geautomatiseerd bestel- en opvolgsysteem met koppeling van de software van de dienstverlener aan de software van de opdrachtgever gestaafd door een certificaat van goede uitvoering.
Mogelijkheid om zich te beroepen op de kwalificaties van andere entiteiten
Wanneer een inschrijver zich, ter staving van zijn economische en financiële draagkracht en/of zijn technische bekwaamheid, beroept op de economische en financiële draagkracht, respectievelijk de technische bekwaamheid van andere entiteiten, gelden de uitsluitinggronden ook ten aanzien van deze entiteiten en dient de kandidaat op de hiervoor beschreven wijze het bewijs te leveren dat deze entiteiten zich niet in één van de voormelde uitsluitinggronden bevinden.
Tevens dient hij het bewijs toe te voegen met de verbintenis van de derden om hun draagkracht effectief ter beschikking te stellen van de inschrijver voor de uitvoering van de opdracht.
Inschrijvers kunnen zich, ter staving van hun economische en financiële draagkracht en/of hun technische bekwaamheid beroepen op de economische en financiële draagkracht, respectievelijk de technische bekwaamheid van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van hun banden met die entiteiten. In dat geval moet de inschrijver aan de aanbestedende dienst aantonen dat hij gedurende de totale looptijd van de opdracht daadwerkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, inzonderheid door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de inschrijver de nodige middelen ter beschikking te stellen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1596 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!