Aankondiging van een opdracht

KANDIDATUURSTELLING: Opzetten van een structureel publiek privaat partnership (PPP of P³) gericht op de ondersteuning van FARYS bij de verdere uitbouw van een gericht marktaanbod onder het merk CREAT, op het vlak van zorgondersteuning (CREAT|Care)

Gemeenten, steden en diverse publieke en maatschappelijk relevante operatoren, zoals ook ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen, worden zowel operationeel als financieel geconfronteerd met steeds meer, enerzijds wettelijk of decretaal toegewezen en anderzijds maatschappelijk relevante uitdagingen. Ondersteuning hierbij samen organiseren, helpt niet alleen focussen op de kerntaken. Het kan ook een antwoord bieden op het toenemend tekort aan gespecialiseerde medewerkers en tegelijk aan deze service zuinig en toch effectief invulling geven. Dergelijke samenwerking wordt door de hogere overheid daarom ook gepromoot.
De business unit CREAT van FARYS|TMVW vond hierin haar ontstaansreden. Het antwoord slaat duidelijk aan. Inmiddels werkt FARYS|TMVW samen met meer dan 100 partners.
FARYS|TMVW wil de dienstverlening versneld uitbouwen tot een totaalaanbod, met het potentieel alle actoren, gebonden door de wetgeving overheidsopdrachten, volledig en op maat te ondersteunen bij de uitvoering van hun kerntaken.
Met dit doel wordt actief op zoek gegaan naar (private) partners die het aanbod van CREAT kunnen verrijken. Met hen wordt een structureel Publiek Privaat Partnership (PPP of P³) opgezet.
CREAT ambieert aan de samenwerking invulling te geven in diverse domeinen. In voorliggend dossier is zorgondersteuning (CREAT|care) aan de orde.
Rekening houdend met de voorliggende vragen van (mogelijke) vennoten, zorginstellingen en ziekenhuizen, wordt een totale servicelijn inzake ‘care’ in de brede zin van het woord opgezet.
Deze servicelijn omvat o.m. volgende activiteitengroepen:
1. conditionering en levering van geneesmiddelen
2. conditionering en levering van niet-steriele verbruiksgoederen
3. conditionering en levering van steriele verbruiksgoederen
4. opslag, conditionering en distributie van aangeleverde verbruiksgoederen, uitrusting en/of apparatuur
5. opzet, uitvoering en beheer van afvalstromen
6. opzet, uitvoering en beheer van de was
7. organisatie, uitvoering en beheer van gespecialiseerde schoonmaak
8. opzet en/of aanbod en uitbating van logistieke hubs, rekening houdend met de specifieke aard van elk artikel en de toepasselijke veiligheids- en gezondheidseisen, met voldoende spreiding en brede toegankelijkheid en desgevallend als alternatief voor en/of complementair aan bestaande magazijnfunctie
9. ICT-ondersteund beheer voor alle logistieke processen

Publicatiedatum
27-04-2015
Deadline
28-05-2015 om 23:59
Opdrachtcodes (CPV)
85000000 - Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
33600000 - Farmaceutische producten
85149000 - Apotheekdiensten
90500000 - Diensten op het gebied van vuilnis en afval
90510000 - Afvalverzameling en –verwerking
90520000 - Diensten op het gebied van radioactief, toxisch, medisch en gevaarlijk afval
90524000 - Diensten voor medisch afval
90900000 - Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
85110000 - Ziekenhuis- en aanverwante diensten
85112000 - Ondersteuningsdiensten voor ziekenhuis
39518000 - Ziekenhuislinnengoed
63120000 - Opslag- en magazijndiensten
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 25
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
TMVW servicelijnen
Postadres
Stropstraat 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Kaat De Smet

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Conform art. 61 van het KB van 15 juli 2011

Economische en financiële draagkracht

rapport "Eurogate Risico"

Vakbekwaamheid

- De inschrijver wordt gevraagd d.m.v. een omstandige nota aan te tonen een relevant aanbod binnen het werkingsgebied van FARYS|TMVW te kunnen formuleren en dit voor ten minste vier (4) van de voorziene activiteitengroepen (cf. punt 4 - voorwerp van de opdracht).
- Aan de hand van ten minste twee (2) van de aangeboden activiteitengroepen dient door de inschrijver, in functie van het beoogde partnership, te worden aangetoond te beschikken over onderstaand profiel. Deze vijf (5) profielkenmerken dienen per activiteitengroep als geheel aangetoond te worden:
1. de nodige ervaring
2. een voldoende ruim product- en/of dienstenaanbod
3. een omvangrijk, inzake kennisdomeinen voldoende gedifferentieerd, kwalitatief performant eigen capaciteitsbestand, desgevallend aangevuld met externe expertise, maar waarvan de inzetbaarheid voldoende autonoom beheersbaar is
4. een in het werkingsgebied effectief georganiseerd logistiek netwerk
5. een actief klantenbestand (ook binnen de publieke sector).
- De ervaring dient, met betrekking tot ten minste twee (2) van de aangeboden activiteitengroepen, gestaafd te worden aan de hand van tevredenheidsattesten.
Deze door de opdrachtgever ondertekende tevredenheidsattesten hebben betrekking op opdrachten:
- gerealiseerd (=opgeleverd of minimaal 6 maanden in uitvoering) gedurende de laatste drie (3) jaar, te rekenen vanaf de publicatie van deze opdracht
- m.b.t. ten minste twee (2) (minimaal 2 verschillende) van de aangeboden activiteitengroepen
- bij ten minste twee (2) verschillende opdrachtgevers,
- waarvan ten minste één (1) opdrachtgever onderhevig is aan de wetgeving overheidsopdrachten
- de voorgelegde, relevante attesten vertegenwoordigen samen een gerealiseerde omzet van ten minste twee (2) miljoen euro (excl. btw).
- Om aan te tonen dat hij over de nodige capaciteit beschikt voor de uitvoering van de opdracht zal de inschrijver opgeven over welke eigen organisatie en structuur (organigram) hij beschikt en op welke externe ondersteuning hij beroep kan doen en in welke mate deze autonoom beheersbaar is. Hij zal hierbij duidelijk de relevantie aangeven voor de aangehaalde activiteitengroepen. Minimaal de in de tevredenheidsattesten opgenomen activiteitengroepen dienen hierin te worden afgedekt.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!