Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Levering van versnaperingen en toebehoren - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Levering van versnaperingen en toebehoren

Publicatiedatum
26-05-2015
Deadline
30-06-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
15842000 - Chocolade en suikerwerk
15510000 - Melk en room
15821200 - Zoete koekjes
15842200 - Chocoladeproducten
15842310 - Snoepgoed
15894400 - Snacks
33764000 - Papieren servetten
39222110 - Wegwerpbestek en -borden
39513100 - Tafellakens
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Lokale Politie Antwerpen
Postadres
Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Hanna de Bakker

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.

Vakbekwaamheid

* Beschrijvingen en foto's van de te leveren producten, waarvan op verzoek van het bestuur de echtheid moet kunnen worden bevestigd.
* De inschrijver zal de nodige stavingsstuken bij de inschrijving voegen in verband met de naleving van de hygiëne- en veiligheidsnormen (HACCP), koelingsnormen ed.
* Model van servicecontract.
* Vermelding van de minimum houdbaarheidsdatum en verpakkingseenheid
* Volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier (Bijlage A)
* Volledig ingevulde en ondertekende inventaris (Bijlage C).

Eventuele minimumeisen:

alle gevraagde attesten en documenten

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!